معنی و ترجمه کلمه dead reckonning tracer به فارسی dead reckonning tracer یعنی چه

dead reckonning tracer


وسايل ناوبرى کور در دريا،ميز ردنگارى
علوم نظامى : ميز ناوبرى کور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها