معنی و ترجمه کلمه deathlon به فارسی deathlon یعنی چه

deathlon


ورزش : مسابقه دهگانه شامل دو ¹¹ 1متر و دو ¹¹ 4طول و دو ¹¹ 15متر و دو ¹ 11متر با مانع و پرش طول و پرتاب ديسک و پرش با نيزه و پتاب نيزه و پرتاب وزنه و پرش ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها