معنی و ترجمه کلمه debarkation net به فارسی debarkation net یعنی چه

debarkation net


تور تخليه ،تور پياده شدن پرسنل
علوم نظامى : پل تخليه پرسنل از کشتى به ساحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها