معنی و ترجمه کلمه declare martial به فارسی declare martial یعنی چه

declare martial


اعلان حالت زمان جنگ
قانون ـ فقه : اعلان حکومت نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها