معنی و ترجمه کلمه decline به فارسی decline یعنی چه

decline


نقصان ،کاهش ،شيب پيدا کردن ،رد کردن ،نپذيرفتن ،صرف کردن(اسم ياضمير)،انحطاط،خم شدن ،مايل شدن ،رو بزوال گذاردن ،تنزل کردن ،کاستن
قانون ـ فقه : مرحله رکود يا انحطاط اقتصادى
روانشناسى : کاهش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها