معنی و ترجمه کلمه dedication به فارسی dedication یعنی چه

dedication


وقف کردن ،اهداء کردن ،اهداء وقف بر مصالح عامه ،اختصاص اموال خصوصى جهت مصارف و منافع عمومى ،در CL ممکن است اين تاسيس به وسيله فعل صريح و رسمى مالک ايجاد شود و يا به موجب قانون ،از برخى از افعال مالک ،اهداء،تخصيص ،فداکارى
قانون ـ فقه : اهداء، قصد ايجاد چنين تاسيسى استنباط گردد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها