معنی و ترجمه کلمه define به فارسی define یعنی چه

define


مشخص کردن ،تعيين کردن ،معين کردن ،تعريف کردن ،معنى کردن
کامپيوتر : معنى کردن
علوم نظامى : تعريف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها