معنی و ترجمه کلمه deformation due to tangential force به فارسی deformation due to tangential force یعنی چه

deformation due to tangential force


عمران : تغيير شکل مربوط به عامل مماسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها