معنی و ترجمه کلمه defunct به فارسی defunct یعنی چه

defunct


متوفى ،ازبين رفته ،تمام شده ،مرده ،درگذشته
قانون ـ فقه : مرده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها