معنی و ترجمه کلمه degressive به فارسی degressive یعنی چه

degressive


تناقصى ،کاهشى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها