معنی و ترجمه کلمه delivery به فارسی delivery یعنی چه

delivery


قبض و اقباض ،پرتاب توپ ،حمل بار،پرتاب گلوله ،انتقال دادن ،فرو ريختن گلوله ،تحويل کالا،دادن ،تحويل ،رهايى ،فراغت از زايمان ،تسليم
علوم مهندسى : تحويل
کامپيوتر : تحويل
معمارى : دريافت
قانون ـ فقه : تسليم در CL يک ى از شرايط اساسى اعتبار سند اين است که پس از تنظيم و امضا و مهر به طرف " تسليم " شود
بازرگانى : تحويل
ورزش : توپ پرتاب شده
علوم نظامى : نقل و انتقال دادن پرتاب مهمات يا بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها