معنی و ترجمه کلمه demagnetizing turns of armature به فارسی demagnetizing turns of armature یعنی چه

demagnetizing turns of armature


الکترونيک : دورهاى مغناطيس زداى ارميچر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها