معنی و ترجمه کلمه demand به فارسی demand یعنی چه

demand


درخواست کردن ،نياز احتياج ،خواستارشدن ،درخواست ،طلب ،تقاضا کردن ،تقاضا،نياز،مطالبه کردن
الکترونيک : تقاضا
عمران : تقاضا
معمارى : درخواست
قانون ـ فقه : تقاضاى خريد کالا
روانشناسى : خواست
بازرگانى : تقاضا کردن ،تقاضا
علوم نظامى : تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها