معنی و ترجمه کلمه density به فارسی density یعنی چه

density


جرم مخصوص ،جرم حجمى ،تکاثف ،چگالى( درامار)،چگالى ،غلظت ،انبوهى ،تراکم
علوم مهندسى : چگالى
کامپيوتر : چگالى
الکترونيک : چگالى
عمران : چگالى
معمارى : چگالى
شيمى : چگالى
روانشناسى : چ گالى
زيست شناسى : انبوهى
نجوم : دانسيته
بازرگانى : چگالى
علوم هوايى : دانسيته
علوم نظامى : تراکم ميدان مين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها