معنی و ترجمه کلمه departmentally به فارسی departmentally یعنی چه

departmentally


ازلحاظ ادارى ،بطورادارى

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها