معنی و ترجمه کلمه departure station به فارسی departure station یعنی چه

departure station


بازرگانى : مبداء حرکت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها