معنی و ترجمه کلمه depth contour به فارسی depth contour یعنی چه

depth contour


تک ژرفا،خطوط ميزان منحنى عمق
زيست شناسى : پربند عمق
علوم نظامى : ميزان منحنى عمق اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها