معنی و ترجمه کلمه design به فارسی design یعنی چه

design


نقشه کشيدن ،پروژه دادن ،طرح دادن طرح کردن ،برنامه ،پروژه ،نيت ،عمد،تعمد،ساخت ،مدل ، : )vi.& vt.(طرح کردن ،قصد کردن ،تخصيص دادن ، : )n.(طرح ،نقشه ،زمينه ،تدبير،قصد،خيال ،مقصود،طراحى
علوم مهندسى : طرح
عمران : طرح و محاسبه
معمارى : نقش نگار
قانون ـ فقه : طرح کردن
روانشناسى : طرح
بازرگانى : طراحى کردن
علوم هوايى : طراحى
علوم نظامى : طرح ريزى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها