معنی و ترجمه کلمه desk checking به فارسی desk checking یعنی چه

desk checking


فرايند بررسى بوسيله دست ،مقابله روميزى
کامپيوتر : بررسى دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها