معنی و ترجمه کلمه destruction site به فارسی destruction site یعنی چه

destruction site


منطقه تخريب
علوم نظامى : منطقه تخريب مهمات محل تخريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها