معنی و ترجمه کلمه deteriorating supplies به فارسی deteriorating supplies یعنی چه

deteriorating supplies


اماد فاسد شدنى
علوم نظامى : تدارکات فاسد شدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها