معنی و ترجمه کلمه detritus به فارسی detritus یعنی چه

detritus


اوار،مواد خردوريز،چيزى که در نتيجه خرابى بدست ايد،ريزه
عمران : ذراتى که در نتيجه عمل فرسايش از زمين جدا ميشوند
معمارى : محمولات اب رودخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها