معنی و ترجمه کلمه develop به فارسی develop یعنی چه

develop


گسترش دادن ،توسعه دادن وضعيت تهيه کردن ،گسترش وضعيت ،توسعه دادن اشکار کردن ،توسعه دادن ،بسط دادن ،پرورش دادن ،ايجاد کردن
ورزش : گسترش
علوم نظامى : ظاهر کردن عکس

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها