معنی و ترجمه کلمه deviation به فارسی deviation یعنی چه

deviation


اختلاف سمت ،انحراف مغناطيسى يا انحراف محور قطب نما انحراف از مسير،کجى ،انحراف( درامار)،انحراف جنسى
علوم مهندسى : خطا
عمران : انحراف
معمارى : انحراف
قانون ـ فقه : از شروط و مقررات قرارداد تجاوز کردن و خارج شدنشيمى : انحراف
روانشناسى : انحراف
بازرگانى : تغيير مسير،مغايرت ،انحراف
ورزش : انحراف عقربه قطبنما
علوم هوايى : کج روى
علوم نظامى : سمت ،انحراف سمتى
علوم دريايى : انحراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده