معنی و ترجمه کلمه dichotomous به فارسی dichotomous یعنی چه

dichotomous


داراى دو بخش ،دو بخشى
روانشناسى : دو مقوله اى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها