معنی و ترجمه کلمه dictatorship of proletariat به فارسی dictatorship of proletariat یعنی چه

dictatorship of proletariat


خودکامگى کارگرى( ديکتاتورى پرولتاريا)
بازرگانى : خودکامگى کارگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها