معنی و ترجمه کلمه did به فارسی did یعنی چه

did


(زمان ماضى فعل)do ،کرد،انجام داد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها