معنی و ترجمه کلمه diesel-driven generation set به فارسی diesel-driven generation set یعنی چه

diesel-driven generation set


علوم مهندسى : دستگاه محرکه ديزلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها