معنی و ترجمه کلمه differential susceptibility and permeabi به فارسی differential susceptibility and permeabi یعنی چه

differential susceptibility and permeabi


الکترونيک : مغناطيس پذيرى و نفوذپذيرى نسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها