معنی و ترجمه کلمه differential validity به فارسی differential validity یعنی چه

differential validity


روانشناسى : اعتبار افتراقى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها