معنی و ترجمه کلمه diglottic stimulation به فارسی diglottic stimulation یعنی چه

diglottic stimulation


روانشناسى : تحريک دو نقطه اى زبان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها