معنی و ترجمه کلمه dinner-wagon به فارسی dinner-wagon یعنی چه

dinner-wagon


ميزيکه روى غلطک ميگرد دودرسفره خانه بکارميبرند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها