معنی و ترجمه کلمه direct به فارسی direct یعنی چه

direct


مستقيم( شمشيربازى)،راسته ،دستور دادن دستورالعمل دادن ،راست راهنمايى کردن ، : )vt.& vi.(دستور دادن ،امر کردن( به)،اداره کردن ،هدايت کردن ،نظارت کردن( بر)، : )adj.& n.(مستقيم ،معطوف داشتن ،متوجه ساختن ،قراول رفتن
معمارى : مستقيم
روانشناسى : رهبرى کردن
ورزش : مستقيم
علوم نظامى : رهبرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها