معنی و ترجمه کلمه direction finding به فارسی direction finding یعنی چه

direction finding


سمت يابى کردن
علوم مهندسى : جهت يابى
علوم نظامى : جهت يابى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها