معنی و ترجمه کلمه directly heated cathode به فارسی directly heated cathode یعنی چه

directly heated cathode


الکترونيک : کاتد افروزه اى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها