معنی و ترجمه کلمه directrix به فارسی directrix یعنی چه

directrix


خط تير مرکزى ،(م.ل ).مديره ،(هن ).هادى ،خط راهنما
علوم نظامى : خط مرکزى منطقه اتش توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها