معنی و ترجمه کلمه disaster dump به فارسی disaster dump یعنی چه

disaster dump


کامپيوتر : رونوشت از حافظه کامپيوتر که نتيجه اشتباه غير قابل پوشش در برنامه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها