معنی و ترجمه کلمه discharger of a capacitor به فارسی discharger of a capacitor یعنی چه

discharger of a capacitor


الکترونيک : تخليه خازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها