معنی و ترجمه کلمه disciplinary به فارسی disciplinary یعنی چه

disciplinary


اهل انضباط،نظم دهنده ،انضباطى ،انتظامى ،تاديبى ،وابسته به تربيت
قانون ـ فقه : انتظامى
علوم نظامى : تنبيه انضباطى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها