معنی و ترجمه کلمه discipline به فارسی discipline یعنی چه

discipline


نظم دادن ،ادب کردن تربيت کردن ،انضباط،انتظام ،تحت نظم و ترتيب در اوردن ،تاديب کردن
روانشناسى : رشته علمى
علوم نظامى : انضباط دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها