معنی و ترجمه کلمه disclaimer به فارسی disclaimer یعنی چه

disclaimer


رفع کننده ادعا يا مسئوليت
کامپيوتر : عبارتى که مربوط به بسيارى از محصولات نرم افزارى است و بيانگر مسئول نبودن فروشنده در قبال ضررهاى تجارى متحمل شده بخاطر استفاده از محصول مى باشد
قانون ـ فقه : ترک دعوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها