معنی و ترجمه کلمه disconnectedly به فارسی disconnectedly یعنی چه

disconnectedly


بطور منفصل ،بدون ارتباط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها