معنی و ترجمه کلمه discontinue the payment of the cost of به فارسی discontinue the payment of the cost of یعنی چه

discontinue the payment of the cost of


قانون ـ فقه : ترک انفاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها