معنی و ترجمه کلمه disculpate به فارسی disculpate یعنی چه

disculpate


تبرئه کردن ،مبراکردن ،روسفيدکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها