معنی و ترجمه کلمه disguisedly به فارسی disguisedly یعنی چه

disguisedly


با لباس مبدل ،متکبرا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها