معنی و ترجمه کلمه disgusted with به فارسی disgusted with یعنی چه

disgusted with


منتفراز،بيزاراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها