معنی و ترجمه کلمه disgusted with به فارسی disgusted with یعنی چه

disgusted with


منتفراز،بيزاراز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها