معنی و ترجمه کلمه disharmonic به فارسی disharmonic یعنی چه

disharmonic


ناهماهنگ ،غيرمتجانس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها