معنی و ترجمه کلمه dispersoid به فارسی dispersoid یعنی چه

dispersoid


)=disperse system(پخش کامل ذرات جسمى درجسم ديگر
زيست شناسى : پراکنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها