معنی و ترجمه کلمه display به فارسی display یعنی چه

display


نمايشگر،صفحه نمايش ،در معرض نمايش ،نمايش دادن ،نشان دادن ،ابراز کردن ،اشکارکردن ،نمايش ،تظاهر،جلوه ،نماياندن
کامپيوتر : نمايش دادن
الکترونيک : ارائه
روانشناسى : نمايشگرى
بازرگانى : ويترين
علوم هوايى : نمايش
علوم نظامى : اشکار کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها