معنی و ترجمه کلمه disposition به فارسی disposition یعنی چه

disposition


استقرار يکانها و اماد در منطقه ،تنظيم محل ناوها،ارايش گرفتن ،ارايشات گسترش ،صورت بندى ،وضع گسترش موضع گرفتن ،تغيير مکان ،امادگى ،خلق ،وضع ،خواست ،حالت ،مشرب ،خو،مزاج ،تمايل
قانون ـ فقه : مقررات
روانشناسى : گرايش
علوم نظامى : جابجا شدن
علوم دريايى : صورت بندى مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها